Считано от 16 октомври 2017 г., с актуализация на приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), се променя стойността, която Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща за лекарствените продукти с международно непатентно наименование (INN) Tenofovir disoproxil. В рамките на тази актуализация се променя цената на лекарствения продукт Tenofovir disoproxil Mylan Film coated tablet 245 mg x 30, който е референт в групата. На практика това ще наложи доплащане от страна на пациентите за медикамента Viread film-coated tablet 245 mg x 30 – Gilead Sciences International Ltd., UK.

С цел недопускане прекъсване на лечението на пациентите със заболявания с МКБ  кодове B18.1,K74.0,K74.6 и своевременно осигуряване достъп до лекарствена терапия, по изключение е допустимо личните лекари, в действащите протоколи („Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“), с които е назначена и утвърдена терапия с лекарствения продукт  Viread film-coated tablet 245 mg x 30, да коригират НЗОК-кода и наименованието на лекарствения продукт. Тази възможност е допустима в случаите, при които  пациентите нямат възможност за доплащане и желаят терапията INN  Tenofovir disoproxil да бъде напълно безплатна.

При пациентите с действащи протоколи за лекарствен продукт с INN Tenofovir disoproxil и търговско наименование Viread film-coated tablet 245 mg x 30, за който ще се наложи  доплащане от страна на пациента, е необходимо да се извърши следното:

  1. При поредното месечно издаване на рецептурна бланка след 16 октомври 2017г., личният лекар следва да уведоми здравноосигуреното лице (ЗОЛ) за промяна в реимбурсната стойност и за необходимостта от доплащане, както и за наличието на друг лекарствен продукт със същия INN,  който е напълно безплатен за пациента. В случаите, когато ЗОЛ изрази желание за смяна на лекарствения продукт Viread film-coated tablet 245 mg x 30 поради невъзможност за доплащане, личният лекар следва да го уведоми, че е препоръчително смяната да се съгласува с лекуващия екип, издал протокола и проследяващ лечението;
  2. При изразено от страна на ЗОЛ информирано съгласие за смяна на лекарствения продукт  Viread film-coated tablet 245 mg x 30, с цел избягване на доплащане, съгласието се обективира с подписване на амбулаторния лист. В амбулаторния лист, в полето „назначена терапия“, личният лекар вписва, че лекарственият продукт се заменя поради изразено информирано съгласие на пациента, и нанася корекции в действащия „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ – променя НЗОК-кода и наименованието на лекарствения продукт. Върху отразената корекция е необходимо личният лекар да постави подпис и личния си печат;
  3. На рецептурната бланка личният лекар предписва лекарствения продукт, който е напълно безплатен, със съответстващите му реквизити – НЗОК-код и наименование на лекарствения продукт.

В случай на въпроси и неясноти, можете да се обаждате на телефонната линия на НСБХ „Хепасист“ на тел. 0700 10 515, както и да изпратите въпроса си към нашите медицински консултанти на doctor@hepasist.org, които са на разположение всеки работен ден от 11 до 17 ч.

Категория:

Translate »