Върховният административен съд обяви за нищожни изискванията на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 годишна възраст в извънболничната помощ, утвърдени на 15 август 2020 г., съобщиха от ВАС.

Причината е, че изискванията не са били обнародвани в „Държавен вестник“, а това е съществен порок на акта, който води до неговата нищожност.

Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България всички нормативни актове се публикуват и влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок.

Съдебният състав е приел, че оспорените Изисквания на НЗОК, утвърдени от директора на НЗОК, по своето естество представляват нормативен административен акт, които съдържат административноправни норми. Изискванията се отнасят за неопределен и неограничен брой адресати – както освен изпълнителите на медицинска помощ и така и физическите лица, страдащи от хроничен вирусен С хепатит над 18 години.

Обжалваните изисквания съдържат правила за издаване и заверяване на протоколите за започване и продължаване на лечение на инфекцията с хроничен вирусен С хепатит при болни над 18 годишна възраст; индикации за лечение; критерии за започване на лечение; изключващи критерии и съображения; лечебно – диагностичен алгоритъм: терапевтични схеми при различни генотипове на инфекцията, схеми на лечение при пациенти с компенсирана чернодробна цироза, нелекувани или лекувани преди, но не и с ДДАС; лечение на пациенти с декомпенсирана чернодробна цироза; лечение на пациенти, неотговорили на предишна антивирусно лечение с ДААs, лечение на пациенти с посттрансплантационен рецидив на инфекцията, лечение с ДДАС при специални групи от пациенти; мониториране на ефективността на терапията; проследяване на пациенти след постигане на траен вирусологичен отговор и общи изисквания.

Административно дело № 9163 от 2020 г. беше образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Хепактив“. Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Източник: Върховен административен съд

Translate »