Във връзка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване на срока на обявената епидемична обстановка НЗОК определя следните условия и ред за отпускане на лекарства и удължаване на протоколи, които влизат в сила от 16.11.2020 г.

Всяка аптека, която има действащ договор с НЗОК/РЗОК за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели при представяне от правоимащото лице /или от друго лице, приносител на документа/ само на рецептурна книжка и без представяне на рецепта следва да отпуска лекарствените продукти, съобразно последно отпуснатите в същата.

Аптеката по този извънреден ред следва да е същата, изпълнила последно съответната рецепта и отпускането, но не повече от 3 месеца преди настоящото отпускане. При невъзможност отпускането да се осъществи от същата аптека, здравноосигуреното лице следва да се обърне към лекар за издаване на нова рецептурна бланка.

Извънредният ред се прилага само в случаите, когато лицето няма издадена рецептурна бланка или когато на издадената рецептурна бланка е изтекъл срокът ѝ на валидност.

Когато здравноосигуреният има издадена рецептурна бланка в срок на валидност, тя може да бъде изпълнена във всяка аптека на територията на страната. Когато аптеката е установила, че са налице всички условия за отпускане на лекарства по рецептурна книжа без представяне на рецепта трябва да генерира “S” /служебен отрязък/, който се счита допълнителен към рецептурна бланка МЗ-НЗОК №5 или МЗ-НЗОК №5А. Настоящите условия не засягат отпускането на тест-ленти за самоконтрол на кръвната захар. Установеният ред за предписването им остава непроменен.

В случай на издадена нова „Рецептурна книжка“, аптеката отпуска лекарствените продукти без да е необходимо заверяването и в РЗОК. В книжката е необходимо да са попълнени съответните реквизити с данните на общопрактикуващия лекар на лицето.

При рецептурна книжка, при която няма възможност за вписване на нови данни, поради изчерпване на страниците ѝ, за времето на извънредната епидемична обстановка се допуска допълването ѝ със страници по образец, които се разпечатват от магистър-фармацевта в аптеката и се добавят към рецептурната книжка, като също не е необходимо посещаването на личния лекар или РЗОК.

Служебното удължаване на срока на валидност на „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“, се отнася за всички протоколи, изтичащи след 16.11.2020 г. до тяхната отмяна. В случай, че срокът на валидност на даден протокол е изтекъл преди 16.11.2020 г., не се прилага служебното удължаване на срока на валидност на тези протоколи. В този случай здравноосигуреното лице следва да подготви докуметни за издаване на нов протокол.

Целият текст на Условията и реда за отпускане на лекарства и удължаване на протоколи са публикувани на интернет страницата на НЗОК в раздел “Актуално COVID-19”. Те са в сила от 16.11.2020 г. и продължават действието си автоматично в случай на удължаване на срока на извънредната епидемична обстановка по съответния ред.

Не се удължава служебно срокът на протоколите, с които са предписани лекарствени продукти за лечение на “Хроничен вирусен хепатит С”, за “Хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ” и за “Бронхопулмонална дисплазия”.

Translate »